W czasopiśmie Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych publikowane są artykuły naukowe, dotyczące najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie nauk prawnych oraz stosunków międzynarodowych, z podkreśleniem znaczenia omawianych zagadnień dla rozwoju nauki lub praktyki. Publikowane są również sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych problematyce nauk prawnych oraz recenzje monografii i innych prac naukowych, jak również informacje z działalności komitetów i towarzystw naukowych.

Nabór tekstów

Wszystkie publikacje przyjmowane są w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.
Artkuły należy składać wyłącznie za pośrednictwem Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego czasopisma pełni prof. dr hab. Jerzy Wiatr (adres e-mail: jwiatr@ewspa.edu.pl

Komitet Redakcyjny

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jerzy Wiatr

Skład Redakcji:
dr hab. Barbara Bajor
prof. dr Anton Bebler
dr hab. Waldemar Gontarski
mgr Daria Pajek
prof. dr hab. Roman Wieruszewski

Sekretarz Redakcji: Tadeusz T. Nowacki
Redaktor graficzny: Małgorzata Głuszczak-Draczuk