Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Historia Wydawnictwa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

Wydawnictwo Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji rozpoczęło działalność niedługo po otwarciu uczelni, tj. w roku 1997. Powstało w ścisłej współpracy z Wydawnictwem Zrzeszenia Prawników Polskich i korzystało z bogatych doświadczeń tego wydawcy, aktywnego na rynku od początku lat 90. Kilka pierwszych pozycji firmowały łącznie obydwa te podmioty jako współwydawcy. Ważną inspiracją i ukierunkowaniem stało się też intelektualne wsparcie osób związanych z Instytutem Nauk Prawnych PAN, pod którego auspicjami rodziła się uczelnia. 

Wydawnictwo EWSPA jest aktywne na rynku od roku 2000. Do tej pory opublikowało – wliczając uaktualniane bądź w inny sposób modyfikowane wznowienia – około pół setki (głównie) monografii, przede wszystkim z zakresu: prawa, filozofii (ze szczególnym uwzględnieniem filozofii prawa), socjologii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, historii najnowszej oraz problematyki bezpieczeństwa publicznego. 

Wydawnictwo EWSPA (nieco inaczej niż wspomniane Wydawnictwo ZPP, specjalizujące się głównie w wydawaniu praktycznych komentarzy do najważniejszych kodeksów) postawiło na monografie naukowe oraz publikacje najefektywniej wspomagające proces naukowo-dydaktyczny – podręczniki akademickie, ale i inne opracowania naukowe (w tym komentarze do ustaw) – skierowane nie tylko do studentów, ale również aplikantów, doktorantów itp.

Jest poniekąd naturalne, że wśród autorów znajdują się ludzie tworzący kadrę naukowo-dydaktyczną EWSPA. Nie tylko publikują tu rozprawy doktorskie czy habilitacyjne, ale też wydają swoje podręczniki, komentarze, monografie – służące potem nie tylko studentom uczelni. Liczne grono profesorskie EWSPA zapewnia odpowiedni poziom merytoryczny takich publikacji.

Wydawnictwo ma jednak w zespole autorów również uznanych ludzi nauki (z wielu dziedzin) oraz prawniczej praktyki spoza uczelni: profesorów, sędziów Sądu Najwyższego, adwokatów oraz radców prawnych – i to nie tylko polskich, ale też zagranicznych (zob. monografie obcojęzyczne).

Ponadnarodowy, europejski komponent (uobecniony w samej nazwie uczelni) odzwierciedla się też w licznych publikacjach książkowych – traktujących m.in. o skuteczności prawa unijnego, zagadnieniach prawa materialnego UE czy procesie europeizacji polskiego prawa – a także co najmniej równie mocno w publikacjach czasopiśmiennych, o których będzie jeszcze mowa dalej. Wypada ponadto zauważyć inne jeszcze pozycje z dorobku Wydawnictwa akcentujące element międzynarodowy: małżeńskie ustroje majątkowe w aspekcie prawnoporównawczym czy komentarz do międzynarodowego prawa prywatnego (jeden z pierwszych na rynku).

Z serii wydawniczych należy zwłaszcza zwrócić uwagę na vademeca przeznaczone dla kandydatów na aplikacje prawnicze, a także prawników przygotowujących się do innych egzaminów w swej profesji – cykl poświęcony różnym dziedzinom prawa, opracowany przez doświadczonych praktyków (w tym SSN).

Novum paru ostatnich lat w Wydawnictwie EWSPA są publikacje elektroniczne w formie ebooków. Do takiego właśnie sposobu docierania do czytelników zapewne należy przyszłość. Ta stosunkowo nowa forma rynkowej obecności dotyczy nie tylko pozycji książkowych (na razie jeszcze niezbyt licznych, choć widać tutaj pewne tendencje rozwojowe), ale przede wszystkim uczelnianego periodyku „Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych” – dostępnego zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej (zob. stronę internetową: https://eppism.ewspa.edu.pl/)