Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 2-3/2019

Autorzy: ,

Obecny podwójny numer naszego pisma zawiera część materiałów z odbytej w kwietniu br. konferencji poświęconej drogom zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Jest zaszczytem dla naszej uczelni, że konferencję tę zapoczątkowało wystąpienie byłego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego – pierwsze w dziejach EWSPiA. Omówienie dorobku tej konferencji oraz referaty profesorów Władysława Czaplińskiego i Jerzego Wiatra pozwalają zorientować się w znaczeniu tego przedsięwzięcia.
Publikujemy także materiały przygotowane przez dość szerokie grono naukowców, w większości spoza naszej uczelni, w tym pracę wybitnego słoweńskiego uczonego (a dawniej także dyplomaty) Antona Beblera.
Jak w przeszłości, łamy naszego pisma otwarte są dla młodych autorów, w tym studentów i absolwentów naszej uczelni.

30,00