Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Konstytucja i rządy prawa – wybrane problemy teorii i praktyki

ISBN 978-83-930377-6-7
Objętość – 106 str.
Rok wydania – 2010

Zebrane obecnie szkice powstały i były publikowane w okresie ponad dziesięciu lat – głównie jednak w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Nawiązują one do moich wieloletnich zainteresowań związkami, jakie istnieją między systemem norm konstytucyjnych a rzeczywistością polityczną. Socjologia polityki i nauka o polityce (politologia), dwie dyscypliny, które przez całe życie były i są głównym obszarem moich zainteresowań naukowych, przedmiotem dociekań czynią życie polityczne takie, jakim ono jest – to znaczy nie zawsze takie, jakim być powinno z punktu widzenia obowiązujących norm prawnych czy zasad moralnych. W tym tkwi różnica między podejściem socjologa polityki czy politologa a podejściem prawnika-konstytucjonalisty. Trudno jednak wyobrazić sobie socjologiczne badanie polityki bez znajomości i uwzględniania ram prawnych, w których toczy się życie polityczne. Zetknąłem się z tym zarówno w ramach porównawczych badań nad przemianami ustrojów politycznych, jak i w działalności parlamentarnej, gdy musiałem głębiej wnikać w problematykę prawa konstytucyjnego. Między tymi dyscyplinami występują różnorodne związki. Socjolog polityki wie, że rzeczywistość niejednokrotnie rozmija się z normami konstytucyjnymi, ale także z uwagi na tę właśnie okoliczność musi znać i rozumieć treść norm konstytucyjnych. Nie jest to jednak jedyna płaszczyzna styku tych dyscyplin.

26,25