Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Małżeńskie ustroje majątkowe – we wybranych państwach europejskich

ISBN – 978-83-65581-20-4 – e-book
Objętość – 182 str.
Rok wydania – 2019

(…) Małżeńskie sprawy majątkowe pozostają w centrum zainteresowania nie tylko osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, ale także osób pozostających w związku małżeńskim oraz tych, których związek małżeński został rozwiązany przez orzeczenie rozwodu, separacji lub unieważnienia.
Wzrastające ostatnio zainteresowanie problematyką majątkowych stosunków małżeńskich, zwłaszcza zaś majątkowych umów między małżonkami, należy tłumaczyć zmianami zachodzącymi w Polsce i Europie – zarówno w sferze ekonomicznej, jak i społecznej – w tym rozrastającą się sferą działalności gospodarczej, w której dość często uczestniczą oboje małżonkowie.
W tej sytuacji nieznajomość problematyki majątkowych umów małżeńskich niesie z sobą spore ryzyko, a może nawet mocno zaszkodzić i małżonkom, i osobom trzecim.

32,00