Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Obowiązki informacyjne banku w zakresie ryzyka walutowego w świetle prawa unijnego

ISBN 978-83-65581-02-0
Objętość – 136 str.
Rok wydania – 2018

Celem badawczym niniejszej pracy jest analiza obowiązków informacyjnych nałożonych na bank przez prawo unijne w zakresie ryzyka walutowego. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) na pierwszy plan wysuwają się obowiązki informacyjne ustanowione przez:
– reżim MiFID (termin ten szczegółowo wyjaśniam poniżej), na który składa się w szczególności dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG30 (dalej:MiFID);
– dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckic (dalej: dyrektywa 93/13/EWG).
Doprecyzowanie omawianych obowiązków informacyjnych w orzecznictwie luksemburskim zapoczątkowane zostało dwoma orzeczeniami:
– wyrokiem TSUE z dnia 30 maja 2013 r., C-604/11 Bankinter (hiszpańskie derywaty; obrót dwustronnie profesjonalny) – wydanym m.in. na podstawie art. 19 ust. 4 i ust. 5 MiFID;
– wyrokiem TSUE z dnia 30 kwietnia 2014 r., C-26/13 Kásler (węgierskie kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich; obrót profesjonalista–konsument) – wydanym na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13/EWG dotyczącej klauzul abuzywnych.
Do tych dwóch kwestii, tj. obowiązków informacyjnych banku w zakresie ryzyka walutowego nałożonych przez reżim MiFID oraz dyrektywę 93/13/EWG, zostaje zatem zawężona tematyka niniejszej pracy.
Materiałem empirycznym użytym przy jej przygotowywaniu jest orzecznictwo, głównie orzecznictwo luksemburskie. Analizy tej judykatury dokonano za pomocą metody teoretycznej (istotna jest natura danego zagadnienia podlegającego reglamentacji prawnej oraz natura samej regulacji) i dogmatycznej (za punkt odniesienia biorąc ww. prawodawstwo unijne), z uwzględnieniem komparatystyki.

150,00