Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Ochrona praw twórców i producentów – prawo autorskie i prawa pokrewne

ISBN 978-83-930277-4-3
Objętość – 350 str.
Rok wydania – 2010

(…) Niniejsze opracowanie różni się pod wieloma względami od typowych, konwencjonalnych
opracowań prawa autorskiego. Jego podłoże normatywne stanowią normy wchodzące w zakres różnych gałęzi prawa, jednak jego trzon opiera się na kreowaniu cywilnych praw podmiotowych, co przemawia za wskazaniem jego przynależności do tej gałęzi systemu prawa. Nie przeczy temu twierdzeniu fakt, że w przepisach prawa cywilnego ustawodawca zdefiniował tylko jedną kategorię dóbr, a mianowicie rzeczy, nadając temu pojęciu dość wąskie znaczenie (art. 45 k.c.).
Przepis ten zawiera legalna definicję rzeczy (rzeczy w znaczeniu techniczno-prawnym).
Przedmiotem zaś stosunków prawnych lub praw podmiotowych są nie tylko dobra materialne, ale także niematerialne. Pomijanie całkowicie tych ostatnio wymienionych nie znajduje moim zdaniem żadnego uzasadnienia. Wyodrębnienie przejawu działalności intelektualnej, która jest strukturalnie związana z odpowiednimi prawami o charakterze praw bezwzględnych, jest de lege ferenda konieczne do odzwierciedlenia znaczenia określonych dóbr w obrocie gospodarczym. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że obecnie przedmiotem obrotu staja się coraz to nowe kategorie dóbr intelektualnych, których nie można utożsamiać z żadną z dotychczas znanych kategorii przedmiotu własności intelektualnej, np. osiągnięcia naukowo-techniczne.

65,00