Wydawnictwo EWSPA

Swoboda działalności gospodarczej

ISBN 978-83-930277-3-6
Objętość – 260 str.
Rok wydania – 2010

(…) Niniejsze opracowanie różni się pod wieloma względami od typowych, konwencjonalnych opracowań prawa gospodarczego. Jego podłoże normatywne stanowią bowiem – poza przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – związane z tą działalnością przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, zakazie prowadzenia nieuczciwej konkurencji, prawa własności przemysłowej. W publikacji wykorzystano także materiały promocyjne Własność intelektualna dla małych i średnich przedsiębiorstw Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).
Dominujące miejsce zajmują jednak rozważania dotyczące przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 21 sierpnia 2004 r. (z wyjątkiem art. 27 pkt 2, który wszedł w życie 1 stycznia 2005 r., art. 15 pkt 2, art. 23 pkt 1-4, art. 69 i art. 70, które weszły w życie 1 stycznia 2007 r.). Ma ona istotny wpływ na proces rozwoju przedsiębiorczości i kształtowania reguł wolnego rynku. Ustawa ta formułując ogólne zasady dla wszystkich unormowań istniejących w sferze gospodarczej stała się „konstytucja przedsiębiorczości”.
Z tego też względu przepisy ustaw o węższym zakresie działania zostały podporządkowane rozwiązaniom przyjętym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
Ta regulacja działalności gospodarczej zajmuje szczególne miejsce w porządku prawnym jako ustawa wiodąca.

45,00