Wydawnictwo EWSPA

Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej

ISBN 978-83-914500-8-6
Objętość – 242 str.
Rok wydania – 2009

Ogół dóbr niematerialnych jak wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, topografia układów scalonych, ochrona nowych odmian roślin oraz know-how stanowi jeden z warunków prawidłowego rozwoju gospodarczego. Dobra te komercjalizują się a ich wartość wyraża się przede wszystkim w korzyściach, jakie płyną dla uprawnionego z wyłączności ich stosowania.
Wiek XX wraz z burzliwym rozwojem technologii przyniósł również ogromne zmiany w zakresie wymiany handlowej, przepływu inwestycji i reklamy. Spowodowało to wzrost znaczenia dóbr niematerialnych oraz wzmocnienia konkurencyjności. Tendencja ta znalazła potwierdzenie w międzynarodowym Porozumieniu o utworzeniu Światowej Organizacji Handlu, którego integralną częścią jest Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej TRIPS.

45,00