Wydawnictwo EWSPA

Zaskarżalność rozstrzygnięć incydentalnych – w kodeksie postępowania karnego w świetle standardów konstytucyjnych – rozważania systemowe

ISBN – 978-83-65581-24-2 – e-book
Objętość – 485 stron
Rok wydania – 2018

(…) Postępowanie karne, spośród wszystkich postępowań rodzimego systemu prawnego, w sposób najdalej idący ingeruje w wiele podstawowych praw i wolności, w tym chronionych konstytucyjnie, nakładając przy tym na jednostki, nieznane innym procedurom, obowiązki procesowe, których spełnienie niejednokrotnie połączone jest z wkroczeniem w sferę najbardziej wrażliwą, ponieważ dotykającą wolności czy nietykalności osobistej człowieka.
Z jednej strony, ów rygoryzm postępowania karnego jest uzasadniony jego specyfiką, a także celami, jakie mu przyświecają, z drugiej zaś, ingerencja ta zachodzi przy jednoczesnym obowiązywaniu zasady domniemania niewinności. Co istotne, postępowanie karne wywiera wielopłaszczyznowy wpływ nie tylko na oskarżonego (podejrzanego), ale także na inne osoby, w tym na pokrzywdzonego. Suma tych wszystkich cech postępowania karnego determinuje obowiązek ciążący na ustawodawcy, by ten wyposażył jednostkę w odpowiednie gwarancje i uprawnienia procesowe, które będą składały się na obraz postępowania sprawiedliwego i rzetelnego. Do katalogu tych uprawnień procesowych należy zaliczyć konstytucyjnie chronione prawo do zaskarżenia decyzji procesowych, które w swej istocie przeciwdziałać ma arbitralności rozstrzygnięć.

65,00