Wydawnictwo Europejskiej Wyższej
Szkoły Prawa i Administracji

Europejski Przegląd Prawa i Stosunków Międzynarodowych nr 2-3/2022

Eppism2-3-2022-księgarnia

Obecny, podwójny numer naszego kwartalnika zawiera przede wszystkim prace z kilku dziedzin nauk prawnych – autorstwa zarówno pracowników EWSPA, jak i osób z zewnątrz.
Odnotowujemy ostatnio znaczny wzrost liczby nadesłanych materiałów, co potwierdza fakt zakorzenienia się pisma w polskim środowisku naukowym.
Problematyka międzynarodowa jest obecna w tym numerze m.in. w postaci wywiadu przeprowadzonego z profesorem Antonem Beblerem na temat konsekwencji ostatnich wyborów parlamentarnych w Słowenii.

 

31,00